اگر در زندگی خود اهدافی نداشته باشید، اساساً با این جریان پیش می روید. این واقعا می تواند در کوتاه مدت به شما آرامش دهد، زیرا لازم نیست نگران تصمیم گیری های سخت باشید و آن را رها کنید. متأسفانه، در دراز مدت، این ممکن است بسیار خطرناک باشد. اگر بعداً تصمیم گرفتید که می خواهید به جای دیگری بروید، ممکن است تغییر جهت بسیار دشوارتر از زمانی باشد که از ابتدا در راس کار بودید.

چرا تعیین اهداف؟

تعیین اهداف راهی ارزشمند برای ایجاد شغلی است که می خواهید. شما تصمیم خواهید گرفت که چگونه از زمان و منابع برای پیشرفت با تعیین اهداف و ترسیم یک مسیر ساده برای رسیدن به آنجا استفاده کنید. تصمیم گیری در مورد مشاغل، نقاط عطف یا سایر دستاوردهایی که می خواهید بدون هدف به آنها برسید، دشوار است.

تعیین هدف شامل توسعه یک برنامه عملیاتی است که برای ایجاد انگیزه و راهنمایی افراد یا تیم ها برای حرکت به سمت اهداف خود طراحی شده است که می تواند با معیارهای تعیین هدف، مانند استانداردهای SMART هدایت شود.

SMART چیست؟

SMART مخفف عبارت Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-based است. هر عنصر چارچوب SMART با هم کار می کند تا هدفی را ایجاد کند که به دقت برنامه ریزی شده، واضح و قابل پیگیری باشد.