نمونه های ArchiMate

نمونه های ArchiMate

در این مقاله، مجموعه‌ای غنی از نمونه‌های نماهای ArchiMate را مشاهده می‌کنید که در یک چارچوب لایه‌ای با پیروی از استاندارد ArchiMate سازماندهی شده‌اند. این نماهای ArchiMate نشان می دهد که چگونه می توان از عناصر ArchiMate استفاده کرد. برخی از نمونه ها را می توان به عنوان الگوهای طراحی استفاده کرد.
راهنمای دیدگاه‌های ArchiMate (با مثال)

راهنمای دیدگاه‌های ArchiMate (با مثال)

دیدگاه ArchiMate یک مفهوم مهم در ArchiMate است. هر دیدگاه شامل مجموعه ای تخصصی از عناصر ArchiMate است که امکان مدل سازی یک جنبه خاص از معماری سازمانی را فراهم می کند. مشخصات رسمی ArchiMate 3 23 نمونه دیدگاه ArchiMate را ارائه می دهد. در این راهنمای ArchiMate Viewpoint، ما تمام 23 دیدگاه ArchiMate را با توضیحات و نمونه‌هایی از نمودار ArchiMate برای هر یک ارائه می‌کنیم. تمام نمونه‌های نمودار ArchiMate در این راهنما با ابزار نمودار ArchiMate Visual Paradigm Online ترسیم شده‌اند . دیدگاه ArchiMate چیست؟ در زبان ArchiMate، دیدگاه یک زیرمجموعه مرتبط از عناصر و روابط ArchiMate…continue reading →