گاهی اوقات هنگام انجام خلق، ممکن است نیاز به طراحی با واحدهای خاص داشته باشیم. در ابزار طراحی Visual Paradigm Online، ما اجازه داریم واحد را به صورت Points (pt)، Inches (“) و Millimeter (mm) تغییر دهیم.

نحوه تغییر واحدها در نمودار

در ابزار طراحی می توانیم واحد طرح را با View -> Units -> Points / Inches / Millimeter تغییر دهیم.

سپس می توانیم ببینیم که واحد اندازه مطابق با تنظیمات تغییر می کند.