کیفیت آب به وجود و مقدار آلاینده ها، عوامل فیزیکی/شیمیایی مانند pH و رسانایی، به مقدار نمک های موجود و وجود مواد مغذی بستگی دارد. انسان تا حد زیادی بر همه این عوامل تأثیر می گذارد زیرا مواد زائد را در آب تخلیه می کند و مواد و آلاینده های مختلفی را به آب اضافه می کند که به طور طبیعی وجود ندارد.

آب برای تداوم حیات ضروری است و یک منبع رضایت بخش (کافی، ایمن و در دسترس) باید در دسترس همه باشد. بهبود دسترسی به آب آشامیدنی سالم می تواند مزایای ملموسی برای سلامتی داشته باشد. تمام تلاش باید برای دستیابی به کیفیت آب آشامیدنی تا حد امکان ایمن انجام شود.

آب پاک  به طور کلی به عنوان آب عاری از آلودگی های میکروبی، شیمیایی و فیزیکی تعریف می شود. این شامل آلاینده های با خطرات بهداشتی (مانند باکتری های بیماری زا، فلزات سمی) و آلاینده هایی است که خطری برای سلامتی ندارند اما می توانند آب آشامیدنی را ناخوشایند کنند (مثلاً طعم بد به دلیل محتوای آهن بالا).

Drinking Water Infographic

نحوه بررسی کیفیت آب

به منظور تعیین کیفیت آب، نمونه برداری توسط سازمان صدور گواهینامه انجام می شود. مقدار کمی آب در محیط که می تواند در آزمایشگاه ارزیابی شود. آزمایشگاه فاکتورهای مختلف در این نمونه‌ها را آزمایش می‌کند تا ببیند آیا استانداردهای کیفیت آب، یعنی میزان باکتری‌های کلیفرم، مطابقت دارند یا خیر. اینها شاخص های کیفیت آب آشامیدنی هستند. یا غلظت برخی از آلاینده ها و مواد دیگر مانند عوامل اوتروفیکاسیون.