رضایت شغلی به طور کلی به درک فرد از خود شغل و جنبه های مرتبط با آن، از جمله محیط کار، وضعیت کار، سبک کار، استرس شغلی، چالش ها، حقوق، فرصت های ارتقاء، مزایای جانبی، امنیت شغلی، روابط با همکاران اشاره دارد. و سرپرستان و غیره شکی نیست که وقتی افراد از شغل خود ناراضی هستند، عملکرد آنها در کار لطمه می زند، البته کیفیت زندگی آنها نیز ذکر نشده است.

اهمیت رضایت شغلی

رضایت شغلی نه تنها بر کارگران، بلکه بر شرکت هایی که با آنها کار می کنند نیز تأثیر می گذارد. کارگران ناراضی با بهره وری کمتر، نتایج ضعیف تر، استرس و نرخ جابجایی بالاتر مواجه هستند.

عوامل کلیدی برای بهبود رضایت شغلی

رضایت شغلی کلی کارکنان نتیجه ترکیبی از عوامل است و پاداش پولی تنها یکی از آنهاست. نقش مدیریت در بهبود رضایت شغلی کارکنان این است که اطمینان حاصل کند که محیط کار مثبت است، روحیه بالا است و کارکنان منابع مورد نیاز برای انجام وظایف محوله را دارند.

عوامل موثر بر سطح رضایت شغلی عبارتند از:

 • محیط کار.
 • سیاست ها و عملکرد منصفانه
 • سازمان با آینده روشن.
 • قدردانی و احترام.
 • بسته حقوق و دستمزد خوب
 • چشم انداز ارتقاء
 • حس متعلقات.
 • احساس مراقبت شدن.
 • ایمنی و امنیت شغلی.
 • علایق و سرگرمی های شخصی
 • احترام از طرف همکاران
 • ارتباط با سرپرستان
 • توسعه کارکنان
 • انعطاف پذیری و استقلال
 • ماهیت کار.