رنگین کمان یک قوس چند رنگ است که توسط قطرات آب سبک ایجاد می شود که در اثر نور خورشید و شرایط جوی ایجاد می شود. رنگین کمان یک پدیده نوری است که به سادگی در یک لحظه مشخص در آسمان ظاهر نمی شود. رنگین کمان ها در اطراف مه، اسپری یا آبشارها نیز دیده می شوند. رنگ رنگین کمان به جایی که شما ایستاده اید و جایی که خورشید (یا منبع نور دیگر) می تابد بستگی دارد.

رنگین کمان چگونه تشکیل می شود؟

نور وارد قطره آب می شود، با حرکت از هوا به سمت آب غلیظ تر، سرعت خود را کاهش می دهد و خم می شود. نور از داخل قطره با طول موج ها یا رنگ های مختلف منعکس می شود. هنگامی که نور از قطرات آب خارج می شود، رنگین کمان تشکیل می شود.

آیا می توانید رنگین کمان خود را در خانه بسازید؟

شما معمولا تا زمانی که طوفان روشن نشده و خورشید بیرون نیاید رنگین کمان نمی بینید، اما می توانید در خانه خود رنگین کمان بسازید.

مراحل ایجاد رنگین کمان در خانه

  • یک تابه کم عمق را با نصف آب پر کنید.
  • آینه را به صورت مورب در آب قرار دهید.
  • نور را در جایی که آینه زیر آب است بتابانید (یا با استفاده از خورشید، تشت و آینه را بیرون بیاورید تا خورشید به آینه زیر آب بتابد)
  • کاغذ سفید را روی آینه قرار دهید و زاویه را تنظیم کنید تا رنگین کمان را ببینید!

Make A Rainbow Infographic