هوش عاطفی چیست؟

هوش عاطفی (که به عنوان ضریب احساسی یا EQ شناخته می شود) یکی از تأثیرگذارترین ایده ها در تجارت در سال های اخیر است. ایده این است که توانایی مدیران برای درک و کنترل احساسات خود و اطرافیانشان، عملکرد بهتر کسب و کار را تعیین می کند.