پروژه یک کار موقت است که یک محصول، خدمات یا نتیجه منحصر به فرد ایجاد می کند. ماهیت “موقت” پروژه به این معنی است که پروژه شروع و نقطه پایان روشنی دارد. پروژه زمانی به پایان می رسد که اهداف پروژه محقق شود، یا زمانی که پروژه به دلیل دست نیافتنی یا دست نیافتنی بودن خاتمه می یابد، یا زمانی که پروژه دیگر نیازی به وجود ندارد.

موقت لزوماً به معنای کوتاه مدت نیست. محصولات، خدمات یا نتایج تولید شده توسط یک پروژه معمولاً موقتی نیستند. هدف اکثر پروژه ها ایجاد نتایج پایدار است.

مدیریت پروژه چیست؟

مدیریت پروژه کاربرد دانش، مهارت ها، ابزارها و تکنیک ها در فعالیت های پروژه برای برآوردن نیازهای پروژه است. مدیریت پروژه از طریق استفاده منطقی و ادغام 42 فرآیند مدیریت پروژه به دست می آید. با توجه به رابطه منطقی آنها، این 42 فرآیند را می توان در 5 گروه فرآیندی به نام های: شروع، برنامه ریزی، اجرا، نظارت و بستن طبقه بندی کرد.

نمونه هایی از پروژه ها عبارتند از (اما محدود به):

  1. توسعه یک محصول یا خدمات جدید؛
  2. تغییر ساختار، کارکنان یا سبک یک سازمان؛
  3. توسعه یا خرید یک سیستم اطلاعاتی جدید یا بهبود یافته؛
  4. ساختن یک ساختمان یا زیرساخت؛
  5. مجموعه جدیدی از فرآیندها یا رویه های تجاری را پیاده سازی کنید.

Top 9 Keys to Successful Project Management Infographic

مدیریت یک پروژه

مدیریت یک پروژه معمولاً شامل موارد زیر است:

  • شناسایی نیازها؛
  • رسیدگی به نیازها،
  • نگرانی ها و انتظارات ذینفعان در هنگام برنامه ریزی و اجرای پروژه؛
  • ایجاد تعادل در محدودیت‌های پروژه رقیب، از جمله (اما نه محدود به): محدوده، کیفیت، زمان‌بندی، بودجه، منابع، ریسک‌ها.
  • پروژه های خاص دارای محدودیت های خاصی خواهند بود و مدیران پروژه باید به آن توجه کنند.