Punkt widzenia ArchiMate jest ważną koncepcją w ArchiMate .

Każdy punkt widzenia zawiera wyspecjalizowany zestaw elementów ArchiMate, które pozwalają na modelowanie określonego aspektu architektury korporacyjnej.

Oficjalna specyfikacja ArchiMate 3 zawiera 23 przykładowe punkty widzenia ArchiMate. W tym przewodniku ArchiMate Viewpoint przedstawimy wszystkie 23 punkty widokowe ArchiMate, wraz z opisami i przykładami diagramów ArchiMate dla każdego z nich.

Wszystkie przykłady diagramów ArchiMate w tym przewodniku zostały narysowane za pomocą narzędzia diagramów ArchiMate programu Visual Paradigm Online .

Co to jest punkt widzenia ArchiMate?

W języku ArchiMate punkt widzenia to odpowiedni podzbiór elementów i relacji ArchiMate, zebranych na diagramie reprezentującym konkretną część architektury.

Czym są przykładowe punkty widzenia ArchiMate?

ArchiMate przedstawia zestaw punktów widzenia, które można wykorzystać jako punkt wyjścia do działań modelowania. Każdy punkt widzenia ArchiMate składa się z elementów różnych warstw ArchiMate, które dotyczą konkretnych problemów interesariuszy. Organizacje mogą zastosować dowolny z tych przykładów w swoich modelach architektury lub zdefiniować własne.

Przykładowe punkty widzenia sugerowane przez ArchiMate są pogrupowane w cztery główne kategorie:

  • Podstawowe punkty widzenia : można wykorzystać koncepcje z trzech warstw: Biznesu, Aplikacji i Technologii.
  • Punkty widzenia motywacji : Do modelowania motywacyjnych aspektów architektury.
  • Punkty widzenia strategii : Do opisania strategicznego aspektu przedsiębiorstwa poprzez opisanie strategicznego kierunku i struktury przedsiębiorstwa na wysokim poziomie.
  • Perspektywy wdrażania i migracji : Modelowanie zarządzania zmianą architektury, przejście od architektury bazowej do docelowej oraz relacje między programami i projektami.

Jak zastosować przykładowe punkty widzenia?

Należy zauważyć, że przykładowe widoki oficjalnie opublikowane w specyfikacji ArchiMate nie powinny ograniczać działań związanych z modelowaniem. Powinieneś zmodyfikować przykładowe punkty widzenia lub nawet zdefiniować własne punkty widzenia w odniesieniu do konkretnych obaw interesariuszy.

Podstawowe punkty widzenia

Podstawowe punkty widzenia ArchiMate obejmują elementy i koncepcje ArchiMate trzech głównych warstw ArchiMate: Biznes, Aplikacja i Technologia. Poniżej znajduje się tabela przykładowych punktów widzenia ArchiMate 3.1, pogrupowanych w cztery kategorie, które wskazują kierunek i zakres, jaki obejmują:

  1. Kompozycja : punkty widzenia, które definiują wewnętrzne kompozycje i agregacje elementów.
  2. Wsparcie : punkty widzenia, w których patrzysz na elementy, które są obsługiwane przez inne elementy. Zazwyczaj od jednej warstwy w górę do warstwy powyżej.
  3. Współpraca : W kierunku elementów równorzędnych, które ze sobą współpracują. Zazwyczaj w różnych aspektach.
  4. Realizacja : Punkty widzenia, w których patrzysz na elementy, które realizują inne elementy. Zazwyczaj od jednej warstwy w dół do warstwy poniżej.

Kompozycja:

NAZWAĆ PERSPEKTYWICZNY OBAWY
Organizacja Struktura przedsiębiorstwa pod względem ról, działów itp. Identyfikacja kompetencji, uprawnień i obowiązków
Struktura informacji Przedstawia strukturę informacji wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Struktura i zależności danych i informacji użytkownika, spójność i kompletność
Technologia Infrastruktura i platformy leżące u podstaw systemów informatycznych przedsiębiorstwa w zakresie sieci, urządzeń i oprogramowania systemowego. Stabilność, bezpieczeństwo, zależności, koszty infrastruktury
Warstwowe Zawiera przegląd architektur. Spójność, redukcja złożoności, wpływ zmiany, elastyczność
Fizyczny Środowisko fizyczne i jego związek z infrastrukturą IT. Relacje i zależności środowiska fizycznego oraz ich związek z infrastrukturą IT

Wsparcie:

NAZWAĆ PERSPEKTYWICZNY OBAWY
Produkt Pokazuje zawartość produktów. Rozwój produktu, wartość oferowana przez produkty przedsiębiorstwa
Wykorzystanie aplikacji Odnosi aplikacje do ich wykorzystania np. w procesach biznesowych. Spójność i kompletność, redukcja złożoności.
Wykorzystanie technologii Pokazuje, w jaki sposób aplikacje wykorzystują technologię. Zależności, wydajność, skalowalność

Współpraca:

NAZWAĆ PERSPEKTYWICZNY OBAWY
Współpraca w zakresie procesów biznesowych Pokazuje relacje między różnymi procesami biznesowymi. Zależności między procesami biznesowymi, spójność i kompletność, obowiązki
Współpraca aplikacyjna Przedstawia komponenty aplikacji i ich wzajemne relacje. Relacje i zależności między aplikacjami, orkiestracja/choreografia usług, spójność i kompletność, redukcja złożoności

Realizacja:

NAZWAĆ PERSPEKTYWICZNY OBAWY
Realizacja usługi Pokazuje, w jaki sposób usługi są realizowane przez wymagane zachowanie. Wartość dodana procesów biznesowych, spójność i kompletność, odpowiedzialność
Wdrożenie i wdrożenie Pokazuje, w jaki sposób aplikacje są mapowane na podstawową technologię. Struktura platform aplikacyjnych i ich związek z technologią wspierającą

W kolejnych sekcjach szczegółowo omówimy wszystkie podstawowe punkty widzenia ArchiMate. Dla każdego punktu widzenia uwzględniono zainteresowane strony, problemy, które należy rozwiązać, cel i zakres. Poza tym zostaną podane przykłady diagramów ArchiMate.

Oprócz określonych elementów, w każdym punkcie widzenia można użyć elementu Grouping, Junction i Or Junction.

Punkt widzenia organizacji

Co to jest punkt widzenia organizacji?

Punkt widzenia organizacji służy do przedstawienia struktury organizacyjnej jednostki organizacyjnej, takiej jak korporacja, firma, dział, a nawet sieć firm. Zazwyczaj struktura jest prezentowana w sposób zagnieżdżony. Jednak nierzadko przedstawia się tradycyjny schemat organizacyjny. Punkt widzenia organizacji jest powszechnie używany przy określaniu kompetencji i obowiązków jednostki organizacyjnej.

Poniższa tabela bardziej szczegółowo opisuje punkt widzenia organizacji.

Interesariusze Architekci przedsiębiorstw, procesów i domen, menedżerowie, pracownicy, udziałowcy
Obawy Identyfikacja kompetencji, uprawnień i obowiązków
Zamiar Projektowanie, podejmowanie decyzji, informowanie
Zakres Jednowarstwowy/Pojedynczy aspekt
Elementy Podmiot biznesowy, rola biznesowa, współpraca biznesowa, lokalizacja, interfejs biznesowy

Przykład punktu widzenia organizacji

Poniższy rysunek przedstawia diagram ArchiMate narysowany w ramach punktu widzenia organizacji.

Punkt widzenia współpracy w zakresie procesów biznesowych

Co to jest punkt widzenia współpracy w procesach biznesowych?

Punkt widzenia współpracy procesów biznesowych służy do modelowania przepływu głównych procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Może być używany do tworzenia wysokopoziomowych projektów procesów biznesowych, zapewniając menedżerom operacyjnym wgląd w ich zależności. Można również modelować mapowanie procesów biznesowych z funkcjami biznesowymi oraz sposób realizacji usług biznesowych przez procesy biznesowe.

Poniższa tabela bardziej szczegółowo opisuje punkt widzenia współpracy w zakresie procesów biznesowych.

Interesariusze Architekci procesów i domen, kierownicy operacyjni
Obawy Zależności między procesami biznesowymi, spójność i kompletność, obowiązki
Zamiar Projektowanie, podejmowanie decyzji
Zakres Wiele warstw/wiele aspektów
Elementy Podmiot biznesowy, Rola biznesowa, Współpraca biznesowa, Lokalizacja, Interfejs biznesowy, Proces biznesowy/funkcja/interakcja biznesowa, Zdarzenie biznesowe, Usługa biznesowa, Obiekt biznesowy, Reprezentacja, Komponent/współpraca aplikacji, Interfejs aplikacji, Proces/funkcja/interakcja aplikacji, Zdarzenie aplikacji, Usługa aplikacji, obiekt danych

Przykład punktu widzenia współpracy w procesach biznesowych

Poniższy rysunek przedstawia diagram ArchiMate narysowany w ramach punktu widzenia współpracy procesów biznesowych.

szablon diagrams.templates.archimate-diagram.type: Współpraca procesów biznesowych (utworzony przez internetowy kreator diagrams.templates.archimate-diagram.type firmy Visual Paradigm)

Punkt widzenia produktu

Co to jest punkt widzenia produktu?

Punkt widzenia produktu skupia się na wartości, jaką produkt zaoferuje klientom. Pokazuje produkt składowy pod względem usług konstytucyjnych (biznesowych, aplikacyjnych lub technologicznych) oraz umowy (umów) lub innych powiązanych umów. Możesz także pokazać interfejsy, przez które ten produkt jest oferowany, oraz zdarzenia związane z produktem. Punkt widzenia produktu jest zwykle używany do modelowania usług związanych z korzystaniem z produktu, który może być kompozycją istniejących usług lub nowych usług, które należy utworzyć.

Poniższa tabela bardziej szczegółowo opisuje punkt widzenia produktu.

Interesariusze Deweloperzy produktu, menedżerowie produktu, architekci procesów i domen
Obawy Rozwój produktu, wartość oferowana przez produkty przedsiębiorstwa
Zamiar Projektowanie, podejmowanie decyzji
Zakres Wiele warstw/wiele aspektów
Elementy Podmiot biznesowy, Rola biznesowa, Współpraca biznesowa, Interfejs biznesowy, Proces biznesowy/funkcja/interakcja biznesowa, Zdarzenie biznesowe, Usługa biznesowa, Obiekt biznesowy, Produkt, Umowa, Komponent/współpraca aplikacji, Interfejs aplikacji, Proces/funkcja/interakcja aplikacji, Zdarzenie aplikacji, Usługa aplikacji, obiekt danych, usługa technologiczna, artefakt, materiał, wartość

Przykład punktu widzenia produktu

Poniższy rysunek przedstawia diagram ArchiMate narysowany w punkcie Product Viewpoint.

szablon diagrams.templates.archimate-diagram.type: Archimate Przykład: Ubezpieczenie produktu (utworzony przez internetowy kreator diagramów.templates.archimate-diagram.type firmy Visual Paradigm)

Punkt widzenia współpracy w zakresie aplikacji

Co to jest punkt widzenia współpracy w zakresie aplikacji?

Punkt widzenia współpracy aplikacji przedstawia przepływ informacji między komponentami aplikacji i usługami, które dostarczają i wymagają. Ludzie używają tego punktu widzenia do tworzenia przeglądu krajobrazu aplikacji. Poza tym ten punkt widzenia może być również wykorzystany do modelowania współpracy usług, które wspólnie wspierają realizację procesu biznesowego.

Poniższa tabela bardziej szczegółowo opisuje punkt widzenia współpracy w zakresie aplikacji.

Interesariusze Architekci przedsiębiorstw, procesów, aplikacji i domen
Obawy Relacje i zależności między aplikacjami, orkiestracja/choreografia usług, spójność i kompletność, redukcja złożoności
Zamiar Projektowanie
Zakres Wiele warstw/wiele aspektów
Elementy Lokalizacja, Komponent aplikacji/współpraca, Interfejs aplikacji, Proces/funkcja/interakcja aplikacji, Zdarzenie aplikacji, Usługa aplikacji, Obiekt danych

Przykład punktu widzenia współpracy aplikacji

Poniższy rysunek przedstawia diagram ArchiMate narysowany w ramach punktu widzenia współpracy aplikacji.

diagrams.templates.archimate-diagram.type szablon: Archimate Przykład: Współpraca aplikacji (utworzony przez internetowy kreator diagrams.templates.archimate-diagram.type firmy Visual Paradigm)

Punkt widzenia wykorzystania aplikacji

Co to jest punkt widzenia wykorzystania aplikacji?

Punkt widzenia użycia aplikacji pokazuje, w jaki sposób aplikacje współpracują ze sobą w celu obsługi procesów biznesowych oraz w jaki sposób aplikacje są używane przez inne aplikacje. Może być używany do identyfikowania usług wymaganych przez procesy biznesowe i inne aplikacje lub do projektowania procesów biznesowych poprzez opisywanie dostępnych usług.

Poniższa tabela opisuje bardziej szczegółowo punkt widzenia użycia aplikacji.

Interesariusze Architekci przedsiębiorstw, procesów i aplikacji, kierownicy operacyjni
Obawy Spójność i kompletność, redukcja złożoności
Zamiar Projektowanie, podejmowanie decyzji
Zakres Wiele warstw/wiele aspektów
Elementy Podmiot biznesowy, Rola biznesowa, Współpraca biznesowa, Proces/funkcja/interakcja biznesowa, Zdarzenie biznesowe, Obiekt biznesowy, Komponent/współpraca aplikacji, Interfejs aplikacji, Proces/funkcja/interakcja aplikacji, Zdarzenie aplikacji, Usługa aplikacji, Obiekt danych

Przykład punktu widzenia wykorzystania aplikacji

Poniższy rysunek przedstawia diagram ArchiMate narysowany w ramach punktu widzenia użycia aplikacji.

diagrams.templates.archimate-diagram.type szablon: ArchiMate Przykład: Użycie aplikacji (utworzony przez internetowy program diagrams.templates.archimate-diagram.type firmy Visual Paradigm)

OTWÓRZ W NARZĘDZIU VP ONLINE ARCHIMATE DIAGRAM

Punkt widzenia wdrażania i wdrażania

Co to jest punkt widzenia wdrażania i wdrażania?

Perspektywa wdrożenia i wdrożenia pokazuje realizację aplikacji na infrastrukturze. Obejmuje to mapowanie aplikacji i składników na artefakty oraz mapowanie informacji wykorzystywanych przez te aplikacje i składniki na podstawową infrastrukturę pamięci masowej.

Poniższa tabela opisuje bardziej szczegółowo punkt widzenia wdrażania i wdrażania.

Interesariusze Architekci aplikacji i domen
Obawy Struktura platform aplikacyjnych i ich związek z technologią wspierającą
Zamiar Projektowanie, podejmowanie decyzji
Zakres Wiele warstw/wiele aspektów
Elementy Komponent aplikacji/współpraca, Interfejs aplikacji, Proces/funkcja/interakcja aplikacji, Zdarzenie aplikacji, Usługa aplikacji, Obiekt danych, Oprogramowanie systemowe, Interfejs technologiczny, Ścieżka, Proces/funkcja/interakcja technologiczna, Usługa technologiczna, Artefakt

Przykład punktu widzenia implementacji i wdrażania

Poniższy rysunek przedstawia diagram ArchiMate narysowany w punkcie widzenia implementacji i wdrażania.

diagrams.templates.archimate-diagram.type szablon: ArchiMate Przykład: Infrastructure Usage (utworzony przez internetowy program diagrams.templates.archimate-diagram.type firmy Visual Paradigm)

Punkt widzenia technologii

Czym jest punkt widzenia technologii?

Punkt widzenia technologii pokazuje, w jaki sposób warstwa aplikacji jest obsługiwana przez elementy technologii oprogramowania i sprzętu, takie jak urządzenia fizyczne, sieci lub oprogramowanie systemowe (np. systemy operacyjne, bazy danych i oprogramowanie pośredniczące).

Poniższa tabela opisuje bardziej szczegółowo Technology Viewpoint.

Interesariusze Architekci infrastruktury, kierownicy operacyjni
Obawy Stabilność, bezpieczeństwo, zależności, koszty infrastruktury
Zamiar Projektowanie
Zakres Jednowarstwowe/wiele aspektów
Elementy Ścieżka, Węzeł, Współpraca technologiczna, Urządzenie, Oprogramowanie systemowe, Interfejs technologii, Sieć komunikacyjna, Proces/funkcja/interakcja technologiczna, Usługa technologiczna, Wydarzenie technologiczne, Artefakt

Przykład punktu widzenia technologii

Poniższy rysunek przedstawia diagram ArchiMate narysowany w ramach Technology Viewpoint.

szablon diagrams.templates.archimate-diagram.type: Archimate Przykład: Technologia (utworzony przez internetowy program diagrams.templates.archimate-diagram.type firmy Visual Paradigm)

Punkt widzenia na wykorzystanie technologii

Co to jest punkt widzenia wykorzystania technologii?

Punkt widzenia wykorzystania technologii pokazuje, w jaki sposób aplikacje są obsługiwane przez technologię oprogramowania i sprzętu. Ten punkt widzenia jest powszechnie stosowany, gdy istnieje potrzeba analizy wydajności lub skalowalności, ponieważ wiąże infrastrukturę fizyczną z logicznym światem aplikacji.

Poniższa tabela bardziej szczegółowo opisuje punkt widzenia wykorzystania technologii.

Interesariusze Aplikacji, architekci infrastruktury, kierownicy operacyjni
Obawy Zależności, wydajność, skalowalność
Zamiar Projektowanie
Zakres Wiele warstw/wiele aspektów
Elementy Komponent/współpraca aplikacji, Proces/funkcja/interakcja aplikacji, Zdarzenie aplikacji, Obiekt danych, Węzeł, Urządzenie, Współpraca technologiczna, Oprogramowanie systemowe, Interfejs technologiczny, Sieć komunikacyjna, Ścieżka, Proces/funkcja/interakcja technologiczna, Usługa technologiczna, Wydarzenie technologiczne, Artefakt

Przykład punktu widzenia wykorzystania technologii

Poniższy rysunek przedstawia diagram ArchiMate narysowany w ramach punktu widzenia wykorzystania technologii.

szablon diagrams.templates.archimate-diagram.type: Implementation and Deployment (Stworzony przez internetowy program diagrams.templates.archimate-diagram.type firmy Visual Paradigm)

Punkt widzenia struktury informacji

Co to jest punkt widzenia struktury informacji?

Punkt widzenia struktury informacji działa jak tradycyjny model informacji powszechnie tworzony przy opracowywaniu systemów informatycznych. Punkt widzenia pokazuje strukturę informacji wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Może również pokazywać, w jaki sposób informacje na poziomie biznesowym są reprezentowane na poziomie aplikacji w postaci wykorzystywanych tam struktur danych oraz w jaki sposób są one następnie mapowane na podstawową infrastrukturę technologiczną.

Poniższa tabela bardziej szczegółowo opisuje punkt widzenia struktury informacji.

Interesariusze Architekci domen i informacji
Obawy Struktura i zależności danych i informacji użytkownika, spójność i kompletność
Zamiar Projektowanie
Zakres Wiele warstw/pojedynczy aspekt
Elementy Obiekt biznesowy, reprezentacja, obiekt danych, artefakt, znaczenie

Przykład punktu widzenia struktury informacji

Poniższy rysunek przedstawia diagram ArchiMate narysowany w ramach punktu widzenia struktury informacji.

szablon diagrams.templates.archimate-diagram.type: Struktura informacji (utworzony przez internetowy program diagrams.templates.archimate-diagram.type firmy Visual Paradigm)

Punkt widzenia realizacji usług

Co to jest punkt widzenia realizacji usług?

Punkt widzenia realizacji usług modeluje sposób, w jaki usługi biznesowe są realizowane przez leżące u ich podstaw procesy/komponenty aplikacji.

Poniższa tabela bardziej szczegółowo opisuje punkt widzenia realizacji usług.

Interesariusze Architekci procesów i domen, menedżerowie produktów i operacji
Obawy Wartość dodana procesów biznesowych, spójność i kompletność, odpowiedzialność
Zamiar Projektowanie, podejmowanie decyzji
Zakres Wiele warstw/wiele aspektów
Elementy Podmiot biznesowy, Rola biznesowa, Współpraca biznesowa, Interfejs biznesowy, Proces biznesowy/funkcja/interakcja biznesowa, Zdarzenie biznesowe, Usługa biznesowa, Obiekt biznesowy, Reprezentacja, Komponent/współpraca aplikacji, Interfejs aplikacji, Proces/funkcja/interakcja biznesowa, Zdarzenie aplikacji, Usługa aplikacji , Obiekt danych

Przykład punktu widzenia realizacji usługi

Poniższy rysunek przedstawia diagram ArchiMate narysowany w ramach punktu widzenia realizacji usługi.

diagrams.templates.archimate-diagram.type szablon: ArchiMate Przykład: Realizacja usługi (Stworzony przez internetowy program diagrams.templates.archimate-diagram.type firmy Visual Paradigm)

Fizyczny punkt widzenia

Co to jest fizyczny punkt widzenia?

Fizyczny punkt widzenia pokazuje sprzęt, który może tworzyć, używać, przechowywać, przenosić lub przekształcać materiały, sposób podłączenia sprzętu za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej oraz inne aktywne elementy są do niego przypisane.

Poniższa tabela bardziej szczegółowo opisuje fizyczny punkt widzenia.

Interesariusze Architekci infrastruktury, kierownicy operacyjni
Obawy Relacje i zależności środowiska fizycznego oraz ich związek z infrastrukturą IT
Zamiar Projektowanie
Zakres Wiele warstw/wiele aspektów
Elementy Lokalizacja, węzeł, urządzenie, wyposażenie, obiekt, ścieżka, sieć komunikacyjna, sieć dystrybucyjna, materiał

Przykład fizycznego punktu widzenia

Poniższy rysunek przedstawia diagram ArchiMate narysowany pod fizycznym punktem widzenia.

diagrams.templates.archimate-diagram.type szablon: Archimate Przykład: fizyczny (utworzony przez internetowy program diagrams.templates.archimate-diagram.type firmy Visual Paradigm)

Warstwowy punkt widzenia

Co to jest warstwowy punkt widzenia?

Warstwowy punkt widzenia przedstawia widok z lotu ptaka na podstawowe elementy wszystkich warstw i aspektów architektury korporacyjnej. Zasadą strukturalną stojącą za w pełni warstwowym punktem widzenia jest to, że każda dedykowana warstwa ujawnia, za pomocą relacji „realizacji”, warstwę usług, które dalej „obsługują” następną dedykowaną warstwę. Z tego punktu widzenia można łatwo oddzielić wewnętrzną strukturę i organizację warstwy dedykowanej od jej zewnętrznie obserwowalnego zachowania wyrażonego jako warstwa usług, którą realizuje warstwa dedykowana.

Poniższa tabela bardziej szczegółowo opisuje Warstwowy Punkt Widzenia.

Interesariusze Architekci przedsiębiorstw, procesów, aplikacji, infrastruktury i domen
Obawy Spójność, redukcja złożoności, wpływ zmiany, elastyczność
Zamiar Projektowanie, podejmowanie decyzji, informowanie
Zakres Wiele warstw/wiele aspektów
Elementy <Wszystkie podstawowe elementy i wszystkie relacje są dozwolone z tego punktu widzenia.>

Przykład warstwowego punktu widzenia

Poniższy rysunek przedstawia diagram ArchiMate narysowany pod Warstwowym punktem widzenia.

szablon diagrams.templates.archimate-diagram.type: Struktura warstwowa (utworzony przez internetowy program diagrams.templates.archimate-diagram.type firmy Visual Paradigm)

Motywacja Punkty widzenia

Punkty widzenia motywacji ArchiMate zdefiniowały zestaw przykładowych punktów widzenia do modelowania motywacyjnych aspektów architektury korporacyjnej.

W kolejnych sekcjach szczegółowo omówimy wszystkie motywacje ArchiMate.

Punkt widzenia interesariuszy

Co to jest punkt widzenia interesariuszy?

Punkt widzenia interesariuszy służy do modelowania interesariuszy, czynników napędzających zmiany (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych) oraz ocen tych czynników pod kątem  SWOT . Można go również wykorzystać do modelowania powiązań z początkowymi celami, które dotyczą tych obaw i ocen. Cele te stanowią podstawę procesu inżynierii wymagań, w tym udoskonalania celów, analizy wkładu i konfliktów oraz wyprowadzania wymagań, które realizują cele.

Poniższa tabela bardziej szczegółowo opisuje punkt widzenia interesariuszy.

Interesariusze Interesariusze, menedżerowie biznesu, architekci przedsiębiorstw i ICT, analitycy biznesowi, menedżerowie wymagań
Obawy Misja i strategia architektury, motywacja
Zamiar Projektowanie, podejmowanie decyzji, informowanie
Zakres Motywacja
Elementy Interesariusz, kierowca, ocena, cel, wynik

Przykład punktu widzenia interesariuszy

Poniższy rysunek przedstawia diagram ArchiMate narysowany w ramach punktu widzenia interesariuszy.

diagrams.templates.archimate-diagram.type szablon: Archimate Przykład: Stakeholder (utworzony przez internetowy kreator diagrams.templates.archimate-diagram.type firmy Visual Paradigm)

Punkt widzenia realizacji celu

Co to jest punkt widzenia realizacji celu?

Punkt widzenia realizacji celu modeluje doprecyzowanie celów wysokiego poziomu w bardziej szczegółowe cele oraz uściślenie tych konkretnych celów dalej w wymagania lub ograniczenia. Udoskonalenie celów na cele cząstkowe jest modelowane za pomocą agregacji, natomiast uszczegółowienie celów na wymagania jest modelowane za pomocą realizacji.

Poniższa tabela bardziej szczegółowo opisuje punkt widzenia realizacji celu.

Interesariusze Interesariusze, menedżerowie biznesu, architekci przedsiębiorstw i ICT, analitycy biznesowi, menedżerowie wymagań
Obawy Misja architektury, strategia i taktyka, motywacja
Zamiar Projektowanie, podejmowanie decyzji
Zakres Motywacja
Elementy Cel, zasada, wymóg, ograniczenie, wynik

Przykład punktu widzenia realizacji celu

Poniższy rysunek przedstawia diagram ArchiMate narysowany w punkcie widzenia realizacji celu.

szablon diagrams.templates.archimate-diagram.type: Realizacja celu (utworzony przez internetowy program diagrams.templates.archimate-diagram.type firmy Visual Paradigm)

Punkt widzenia realizacji wymagań

Co to jest punkt widzenia realizacji wymagań?

Punkt widzenia realizacji wymagań pokazuje realizację wymagań przez podstawowe elementy, takie jak aktorzy biznesowi, usługi biznesowe, procesy biznesowe, usługi aplikacji, komponenty aplikacji itp. Zazwyczaj wymagania wynikają z punktu widzenia uszczegółowienia celu.

Poniższa tabela opisuje bardziej szczegółowo punkt widzenia realizacji wymagań.

Interesariusze Architekci przedsiębiorstwa i ICT, analitycy biznesowi, menedżerowie wymagań
Obawy Strategia i taktyka architektury, motywacja
Zamiar Projektowanie, podejmowanie decyzji, informowanie
Zakres Motywacja
Elementy Cel, wymóg/ograniczenie, wynik, wartość, znaczenie, element centralny

Przykład punktu widzenia realizacji wymagań

Poniższy rysunek przedstawia diagram ArchiMate narysowany w punkcie widzenia realizacji wymagań.

diagrams.templates.archimate-diagram.type szablon: Archimate Przykład: Realizacja wymagań (utworzony przez internetowy kreator diagrams.templates.archimate-diagram.type firmy Visual Paradigm)

Motywacyjny punkt widzenia

Co to jest punkt widzenia motywacji?

Punkt widzenia motywacji można wykorzystać do przedstawienia pełnego lub częściowego przeglądu aspektu motywacji poprzez powiązanie interesariuszy, ich głównych celów, stosowanych zasad oraz głównych wymagań dotyczących usług, procesów, aplikacji i obiektów.

Poniższa tabela bardziej szczegółowo opisuje punkt widzenia motywacji.

Interesariusze Architekci przedsiębiorstwa i ICT, analitycy biznesowi, menedżerowie wymagań
Obawy Strategia i taktyka architektury, motywacja
Zamiar Projektowanie, podejmowanie decyzji, informowanie
Zakres Motywacja
Elementy Interesariusz, Sterownik, Ocena, Cel, Zasada, Wymóg, Ograniczenie, Wynik, Wartość, Znaczenie

Przykład punktu widzenia motywacji

Poniższy rysunek przedstawia diagram ArchiMate narysowany w ramach Motywacyjnego punktu widzenia.

diagrams.templates.archimate-diagram.type szablon: Archimate Przykład: Motywacja (utworzony przez internetowy program diagrams.templates.archimate-diagram.type firmy Visual Paradigm)

Punkty widzenia strategii

Punkty widzenia strategii ArchiMate zdefiniowały szereg przykładowych punktów widzenia do wykorzystania w modelowaniu strategicznych aspektów przedsiębiorstwa. Można je wykorzystać w modelowaniu kierunku strategicznego i składu przedsiębiorstwa na wysokim szczeblu.

W kolejnych sekcjach szczegółowo omówimy wszystkie punkty widzenia strategii ArchiMate.

Punkt widzenia strategii

Czym jest punkt widzenia strategii?

Punkt widzenia mapy możliwości przedstawia uporządkowany przegląd możliwości przedsiębiorstwa. Mapa możliwości zazwyczaj przedstawia dwa lub trzy poziomy możliwości w całym przedsiębiorstwie. Bardzo często punkt widzenia mapy zdolności ma być używany jako mapa cieplna.

Poniższa tabela bardziej szczegółowo opisuje punkt widzenia strategii.

Interesariusze CxOs, menedżerowie biznesu, architekci przedsiębiorstw i biznesu
Obawy Strategiczny rozwój
Zamiar Projektowanie, podejmowanie decyzji
Zakres Strategia
Elementy Kierunek działania, możliwości, zasoby, wynik

Przykład punktu widzenia strategii

Poniższy rysunek przedstawia diagram ArchiMate narysowany w ramach perspektywy strategii.

diagrams.templates.archimate-diagram.type szablon: Archimate Przykład: Strategia (utworzony przez internetowy program diagrams.templates.archimate-diagram.type firmy Visual Paradigm)

Możliwości Punkt widzenia mapy

Co to jest punkt widzenia mapy zdolności?

Punkt widzenia mapy możliwości umożliwia architektowi biznesowemu stworzenie uporządkowanego przeglądu możliwości przedsiębiorstwa. Mapa możliwości zazwyczaj przedstawia dwa lub trzy poziomy możliwości w całym przedsiębiorstwie. Może być na przykład wykorzystana jako mapa cieplna do identyfikacji obszarów inwestycji. W niektórych przypadkach mapa możliwości może również pokazywać określone wyniki zapewniane przez te możliwości.

Poniższa tabela opisuje bardziej szczegółowo punkt widzenia mapy zdolności.

Interesariusze Menedżerowie biznesu, architekci przedsiębiorstw i biznesu
Obawy Strategia i taktyka architektury, motywacja
Zamiar Projektowanie, podejmowanie decyzji
Zakres Strategia
Elementy Wynik, możliwości, zasoby

Przykład punktu widzenia mapy zdolności

Poniższy rysunek przedstawia diagram ArchiMate narysowany w punkcie widzenia mapy zdolności.

diagrams.templates.archimate-diagram.type szablon: Archimate Przykład: Capability Map (utworzony przez internetowy program diagrams.templates.archimate-diagram.type firmy Visual Paradigm)

Punkt widzenia realizacji wyniku

Co to jest punkt widzenia realizacji wyników?

Punkt widzenia realizacji wyników służy do pokazania, w jaki sposób najwyższe, zorientowane na biznes wyniki są generowane przez możliwości i podstawowe elementy.

Poniższa tabela bardziej szczegółowo opisuje punkt widzenia realizacji wyników.

Interesariusze Menedżerowie biznesu, architekci przedsiębiorstw i biznesu
Obawy Wyniki zorientowane na biznes
Zamiar Projektowanie, podejmowanie decyzji
Zakres Strategia
Elementy Zdolność, Zasób, Wynik, Wartość, Znaczenie, Kluczowy element

Przykład punktu widzenia realizacji wyniku

Poniższy rysunek przedstawia diagram ArchiMate narysowany w punkcie widzenia realizacji wyników.

diagrams.templates.archimate-diagram.type szablon: Archimate Przykład: Realizacja wyniku (utworzony przez internetowy kreator diagrams.templates.archimate-diagram.type firmy Visual Paradigm)

DARMOWY KREATOR DIAGRAMÓW ARCHIMATE: EDYTUJ TERAZ

Punkt widzenia mapy zasobów

Co to jest punkt widzenia mapy zasobów?

Punkt widzenia mapy zasobów przedstawia uporządkowany przegląd zasobów przedsiębiorstwa. Mapa zasobów zazwyczaj obejmuje dwa lub trzy poziomy zasobów w całym przedsiębiorstwie. Może służyć jako mapa cieplna do identyfikacji obszarów inwestycji.

Poniższa tabela opisuje bardziej szczegółowo punkt widzenia mapy zasobów.

Interesariusze Menedżerowie biznesu, architekci przedsiębiorstw i biznesu
Obawy Strategia i taktyka architektury, motywacja
Zamiar Projektowanie, podejmowanie decyzji
Zakres Strategia
Elementy Zasób, możliwości, pakiet pracy

Przykład punktu widzenia mapy zasobów

Poniższy rysunek przedstawia diagram ArchiMate narysowany w punkcie widzenia mapy zasobów.

szablon diagrams.templates.archimate-diagram.type: Archimate Przykład: Mapa zasobów (utworzony przez internetowy kreator diagrams.templates.archimate-diagram.type firmy Visual Paradigm)

Punkty widzenia na implementację i migrację

Punkty widzenia implementacji i migracji ArchiMate są zdefiniowane w celu modelowania zarządzania zmianą architektury, przejścia od architektury bazowej do docelowej oraz relacji między programami i projektami.

W kolejnych rozdziałach szczegółowo omówimy wszystkie aspekty implementacji i migracji ArchiMate.

Punkt widzenia projektu

Co to jest punkt widzenia projektu?

Punkt widzenia projektu służy przede wszystkim do pokazania zarządzania zmianą architektury, co obejmuje modelowanie projektów, które mają być zarządzane, zarządzane i dostarczane podczas migracji z architektury bazowej do docelowej.

Poniższa tabela bardziej szczegółowo opisuje punkt widzenia projektu.

Interesariusze menedżerowie (operacyjni), architekci przedsiębiorstw i teleinformatyki, pracownicy, udziałowcy
Obawy Wizja i polityka architektury, motywacja
Zamiar Decydowanie, informowanie
Zakres Implementacja i migracja
Elementy Cel, Pakiet roboczy, Zdarzenie wdrożeniowe, Produkt dostarczany, Aktor biznesowy, Rola biznesowa

Przykład punktu widzenia projektu

Poniższy rysunek przedstawia diagram ArchiMate narysowany w punkcie widzenia projektu.

diagrams.templates.archimate-diagram.type szablon: Archimate Przykład: Projekt (utworzony przez internetowy kreator diagrams.templates.archimate-diagram.type firmy Visual Paradigm)

Punkt widzenia migracji

Co to jest punkt widzenia migracji?

Punkt widzenia migracji obejmuje modele i koncepcje, które można wykorzystać do określenia przejścia z istniejącej architektury do architektury pożądanej.

Poniższa tabela bardziej szczegółowo opisuje punkt widzenia migracji.

Interesariusze Architekci korporacyjni, architekci procesów, architekci aplikacji, architekci infrastruktury i architekci domen, pracownicy, udziałowcy
Obawy Historia modeli
Zamiar Projektowanie, podejmowanie decyzji, informowanie
Zakres Implementacja i migracja
Elementy Płaskowyż, Przerwa

Przykład punktu widzenia migracji

Poniższy rysunek przedstawia diagram ArchiMate narysowany w punkcie widzenia migracji.

szablon diagrams.templates.archimate-diagram.type: Plateau (utworzony przez internetowy program diagrams.templates.archimate-diagram.type firmy Visual Paradigm)

Punkt widzenia na wdrażanie i migrację

Co to jest punkt widzenia wdrażania i migracji?

Punkt widzenia implementacji i migracji służy do powiązania programów i projektów z częściami architektury, które implementują. Widok ten umożliwia modelowanie zakresu programów, projektów, działań projektowych pod kątem realizowanych płaskowyżów lub poszczególnych elementów architektury, których to dotyczy.

Poniższa tabela opisuje bardziej szczegółowo punkt widzenia wdrażania i migracji.

Interesariusze menedżerowie (operacyjni), architekci przedsiębiorstw i teleinformatyki, pracownicy, udziałowcy
Obawy Wizja i polityka architektury, motywacja
Zamiar Decydowanie, informowanie
Zakres Wiele warstw/wiele aspektów
Elementy Płaskowyż, Luka, Cel, Wymóg, Pakiet roboczy, Zdarzenie wdrożeniowe, Dostarczalny, Aktor biznesowy, Rola biznesowa, Lokalizacja, Element podstawowy

Przykład punktu widzenia implementacji i migracji

Poniższy rysunek przedstawia diagram ArchiMate narysowany w ramach punktu widzenia implementacji i migracji.

szablon diagrams.templates.archimate-diagram.type: Archimate Przykład: Implementation and Migration (Stworzony przez internetowy kreator diagrams.templates.archimate-diagram.type firmy Visual Paradigm)

Wszystkie przykłady diagramów ArchiMate w tym przewodniku zostały narysowane za pomocą narzędzia diagramów ArchiMate programu Visual Paradigm Online .

Chcesz tworzyć diagramy ArchiMate?

Wypróbuj Visual Paradigm Online , oprogramowanie do tworzenia diagramów, które obsługuje szeroką gamę diagramów biznesowych i technicznych, w tym ArchiMate, BPMN , UML , SysML , schematy blokowe i inne.

Spróbuj teraz. Rysuj diagramy za darmo

powiązane linki