Infographic là một công cụ hoàn hảo để hình dung thông tin một cách hấp dẫn. Với VP InfoART, bạn có thể tạo ra các tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp để trình bày thông tin và chia sẻ nó trên phương tiện truyền thông xã hội, đưa nó lên trang web của bạn hoặc xuất bản nó ở dạng thực. Video này trình bày cách tạo một áp phích đồ họa thông tin trong 5 phút bằng cách sử dụng VP InfoART.

Tìm hiểu cách sử dụng VP InfoART:
00:25 Xác định bố cục áp phích
00:38 Sử dụng khối văn bản xác định trước
01:24 Thêm đồ họa thông tin để thiết kế và tùy chỉnh nó
03:32 Thêm ảnh vào thiết kế
04:59 Xuất áp phích ra PDF

Nhấp qua các liên kết trên để tìm hiểu thêm về cách tạo áp phích đồ họa thông tin thú vị nhất đối với bạn!

Bạn có thể chơi xung quanh VP InfoART bằng cách nhấp vào liên kết bên dưới, KHÔNG CẦN ĐĂNG KÝ!
https://online.visual-paradigm.com/drive/#infoart:proj=0&new=Infographics