Ngày của ông bà trái tim poster

Các mẫu áp phích được thiết kế đẹp mắt
Poster template: Grandparents Day Heart Poster (Created by Visual Paradigm Online's Poster maker)