Xem cách bạn có thể lưu thiết kế của mình dưới dạng hình ảnh (ví dụ: PNG) trong InfoART.

Tạo đồ họa thông tin chuyên nghiệp, tờ rơi và hình ảnh tiếp thị trong vài phút mà không cần kinh nghiệm thiết kế!

Trang web chính thức của InfoART:
https://online.visual-paradigm.com/infoart/

Bắt đầu tạo thiết kế đầu tiên của bạn:
Bắt đầu chỉnh sửa