Poster sự kiện lễ hội âm nhạc

Các mẫu áp phích được thiết kế đẹp mắt
Poster template: Music Festival Event Poster (Created by Visual Paradigm Online's Poster maker)