Sự kiện dinh dưỡng của đồ họa thông tin của Apple

Các mẫu đồ họa thông tin chuyên nghiệp mà mọi người sẽ thích đọc
Infographic template: Nutrition Facts of Apple Infographic (Created by Visual Paradigm Online's Infographic maker)