Olympic Tokyo: Hiệu ứng của đồ họa thông tin Covid-19

Các mẫu đồ họa thông tin chuyên nghiệp mà mọi người sẽ thích đọc
Infographic template: Tokyo Olympic: The effect of the Covid-19 Infographic (Created by Visual Paradigm Online's Infographic maker)