Bạn có thể tạo một bản sao của một tài liệu trong Visual Paradigm Online. Điều này sao chép tệp tài liệu để bạn có thể chỉnh sửa nó mà không thay đổi tài liệu gốc.

Bạn có thể sao chép tài liệu của mình trong Không gian làm việc mô hình trực quan, bằng cách nhấp vào nút dấu chấm lửng bên cạnh tên tài liệu và chọn bản sao từ menu bật lên.

Nhân bản một tài liệu

Sau đó, một hộp thoại sẽ hiển thị và cho phép bạn chỉ định tên của tài liệu được sao chép. Nhấp vào nút “Ok” sơ đồ trùng lặp của bạn sẽ được tạo.

Nếu bạn không thấy tài liệu của mình ở đây, hãy nhập tên tài liệu của bạn vào trường Tìm kiếm, sau đó nhấp vào Tìm kiếm.