Thêm “bookmark” vào thiết kế của bạn là một cách hay để đánh dấu chúng, sau đó bạn có thể sử dụng chức năng “Show Starred Only” để chọn chúng một cách dễ dàng! Video này sẽ cho bạn thấy dòng chảy của nó. Tạo thiết kế của bạn với Visual Paradigm Online .

Các bước thực hiện như sau:

  1. Nhấp vào menu và tệp> được gắn dấu sao
  2. Mục được gắn dấu sao sẽ hiển thị ở dạng ưu tiên trong danh sách
  3. Bạn luôn có thể nhấp vào góc trên cùng bên phải của các mục để lựa chọn có gắn dấu sao hoặc không
    Cách 'Đánh dấu' một Thiết kế
  4. Để chỉ xem các mục yêu thích trong danh sách của bạn, bạn có thể nhấp vào menu và chọn “chỉ hiển thị có gắn dấu sao”
  5. Sau khi chọn, chỉ các mục có gắn dấu sao mới được hiển thị