Biểu đồ khác biệt là gì

Không giống như các biểu đồ khác hiển thị dữ liệu trực tiếp, biểu đồ khác biệt thể hiện sự khác biệt giữa 2 nhóm dữ liệu. Nó được chia thành 2 mặt, mặt tích cực và mặt tiêu cực. Bằng cách tìm sự khác biệt giữa giá trị của 2 bên, chúng tôi nhận được dữ liệu để hiển thị trong biểu đồ này.

Khi nào sử dụng biểu đồ khác biệt

Vì nó cho thấy sự khác biệt thay vì dữ liệu, biểu đồ chênh lệch không thích hợp để ghi lại. Nó phù hợp hơn khi thực hiện phân tích vì dữ liệu được hiển thị đã là kết quả của phép tính. Cũng giống như việc đọc kết quả so sánh giữa các nhóm dữ liệu khác nhau, người ta có thể tìm thấy rõ ràng ưu điểm hoặc nhược điểm dựa trên các yếu tố khác nhau.

Cách tạo biểu đồ khác biệt

Chỉnh sửa dữ liệu

Đi tới Bảng điều khiển-Biểu đồ, nhấp vào “ Chỉnh sửa dữ liệu ” để mở bảng.
Bạn cũng có thể chọn nhập dữ liệu từ Excel hoặc liên kết với Google Trang tính .

Mặc dù biểu đồ hiển thị dữ liệu giữa 2 nhóm dữ liệu nhưng chúng ta không cần phải tự tính toán sự khác biệt. Chúng ta chỉ cần liệt kê 2 nhóm số liệu trên bảng, sau đó chúng ta có thể xem kết quả tính toán trên biểu đồ.

Vì dữ liệu được hiển thị trong biểu đồ là sự khác biệt của 2 dữ liệu, chúng tôi không thể di chuyển trực tiếp thao tác kéo và thả đường cong trên biểu đồ vì chúng tôi không chắc chắn liệu một trong các dữ liệu hay cả hai dữ liệu đó bị thay đổi. Chỉ có cách chỉnh sửa id giá trị để chỉnh sửa dữ liệu trên bảng.

Tùy chỉnh màu sắc

Chúng ta có thể thay đổi màu sắc của mặt tích cực và tiêu cực của biểu đồ.
Hơn nữa, trục X và trục Y , đường phân chia và vùng chia tách cũng có thể tùy chỉnh, chẳng hạn như phông chữ, màu phông chữ, kiểu đường kẻ, v.v.

Mẫu biểu đồ khác biệt

Difference Chart template: Customer Acquisition Difference Chart (Created by Visual Paradigm Online's Difference Chart maker)

CHỈNH SỬA MẪU NÀY

Difference Chart template: Buy vs Sell Power Difference Chart (Created by Visual Paradigm Online's Difference Chart maker)

CHỈNH SỬA MẪU NÀY

Difference Chart template: Income vs Expenses Difference Chart (Created by Visual Paradigm Online's Difference Chart maker)

CHỈNH SỬA MẪU NÀY