Biểu đồ OHLC là biểu đồ thanh hiển thị giá mở, cao, thấp và đóng cửa cho từng thời kỳ. Chúng được sử dụng để chỉ ra bốn điểm dữ liệu quan trọng nhất cho mỗi thời kỳ. Trong video này, bạn có thể xem cách tạo biểu đồ OHLC trong VP Online.

Các bước như sau;

  1. Nhấp vào biểu đồ và chọn biểu đồ OHLC
    Cách Tạo Biểu Đồ OHLC?
  2. Kéo biểu đồ vào canva của bạn
  3. Chọn chỉnh sửa dữ liệu từ bảng biểu đồ
  4. Thay thế mẫu dữ liệu bằng dữ liệu của riêng bạn
  5. Sau khi hoàn thành, bạn có thể chỉnh sửa kiểu biểu đồ (màu / phông chữ / cỡ chữ)

Bạn có muốn tạo biểu đồ OHLC của riêng mình ngay bây giờ không? Thật dễ dàng để làm như vậy trong mô hình hình ảnh trực tuyến . Đây là một số mẫu bạn có thể thử !!!

Biểu đồ OHLC của Apple Finance

Biểu đồ Tesla OHLC

Biểu đồ OHLC trung bình công nghiệp của Dow Jones