Các biểu đồ đa dạng cũng có thể được sử dụng để hiển thị kích thước thứ hai trong biểu đồ thanh. Mỗi điểm dữ liệu, ngoài giá trị của nó, được cung cấp một trọng số xác định chiều rộng của biểu đồ thanh. Trong video này, bạn có thể xem cách tạo biểu đồ đa dạng trong VP Online.

Các bước như sau;

  1. Nhấp vào biểu đồ và chọn biểu đồ đa dạng
    Làm Thế Nào Để Tạo Một Biểu Đồ Đa Dạng?
  2. Nhấp vào chỉnh sửa dữ liệu trong bảng biểu đồ
  3. Thay thế dữ liệu mẫu thành dữ liệu của riêng bạn
  4. Sau khi hoàn thành, bạn có thể chỉnh sửa (kiểu / màu / phông chữ) của biểu đồ

Bây giờ bạn có thể bắt đầu tạo biểu đồ đa dạng của riêng mình trong InfoART . Hãy thử ngay bây giờ !!! Đây là một số mẫu biểu đồ đa dạng.

Chi phí lao động ở châu Âu Biểu đồ đa dạng

Biểu đồ đa dạng về chi phí lao động ở Châu Âu