Khi chia sẻ sách lật của mình với người khác, bạn có thể bật hoặc tắt để người khác tải xuống PDF tác phẩm của bạn. Tạo sách lật của bạn một cách dễ dàng với Visual Paradigm Online . Trong video này, bạn có thể xem cách thiết lập tùy chọn tải xuống.

Các bước để tắt tùy chọn tải xuống như sau:

  1. Xác nhận nếu tùy chọn tải xuống được bật
  2. Nếu đúng như vậy, hãy quay lại bảng lật sách và nhấp vào “cài đặt”
  3. Nhấp để bỏ chọn nút “hiển thị nút PDF tải xuống trong thanh điều khiển
  4. Tùy chọn tải xuống sẽ bị vô hiệu hóa
    Cách tắt Tải xuống PDF cho Sách lật của bạn