Làm việc trên các dự án khác nhau có thể tạo ra nhiều bản nháp và thiết kế, một bảng điều khiển dự án được tổ chức tốt là điều quan trọng để giữ cho quy trình làm việc của bạn trôi chảy. Tạo sơ đồ dễ dàng với Visual Paradigm Online. Trong video này, bạn có thể xem cách tổ chức các thiết kế của mình thành Project.

Các bước tổ chức dự án như sau:

  1. Nhấp vào mũi tên trên cùng bên trái và chọn “dự án mới”
  2. Chèn tiêu đề dự án mới và nhấp vào “tạo dự án”
  3. Quay lại bảng điều khiển tài liệu và nhấp vào menu mục để chọn “chuyển sang dự án”
  4. Sau khi bảng dự án bật lên, hãy chọn tiêu đề dự án có liên quan
  5. Quay trở lại bảng điều khiển tài liệu về dự án liên quan và bạn sẽ thấy tài liệu được sắp xếp bên trong
    Cách sắp xếp các thiết kế của bạn thành dự án