Khi bạn xuất bản và xem trước sách lật, bạn có thể điều hướng giữa các trang của sách lật để kiểm tra nội dung và thiết kế sách lật của mình.

Nó có hai cách giúp bạn dễ hiểu hơn và điều hướng giữa các trang, bạn có thể thử kéo góc trang hoặc nhấp vào danh sách trang.

Kéo góc trang

Khi rê chuột vào một góc trang bạn có thể kéo góc trang, bạn có thể kéo trang mới từ trang cũ. Bằng cách này, bạn có thể thoải mái kéo và kiểm soát điều hướng giữa các trang, mô phỏng cảm giác lật trang thực sự.
Điều hướng giữa các trang trong một cuốn sách lật

Nhấp vào danh sách trang

Bạn cũng có thể thử nhấp vào danh sách trang ở bên phải để hiển thị một trang khác. Bằng cách này, bạn không phải lật các trang tuần tự, có thể nhanh chóng hiển thị các trang khác nhau mà bạn muốn.