Việc tiếp tục gia tăng tải lượng chất thải có nghĩa là chúng tôi đang chạy sớm hơn nhiều so với dự kiến ​​về công suất của bãi chôn lấp. Không gian bãi rác có sẵn sẽ không tồn tại lâu đối với nhiều thị trấn, nếu mức chất thải tiếp tục tăng ở mức hiện tại. Việc quản lý chất thải rắn đô thị, chất thải xây dựng, chất thải độc hại, v.v. đã trở nên rất cấp thiết.

Để thực thi Phương pháp 3R, tất cả mọi người, xã hội và tổ chức nên làm hết sức mình —— giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế.

Ba thuật ngữ ‘R’ này là một khía cạnh quan trọng của cuộc sống bền vững, vì chúng nhằm mục đích giảm thiểu lượng rác mà chúng ta phải vứt bỏ. Giảm tái sử dụng rác:

Nó thực sự dễ dàng!

  • Giảm lượng chất thải bạn đang tạo ra.
  • Trước khi thay thế chúng, hãy tái sử dụng các vật dụng nhiều nhất có thể.
  • Bất cứ nơi nào có thể, tái chế các mặt hàng.

Chúng tôi có thể thực hiện các hành động bằng cách sử dụng các khái niệm 3 ‘R để giảm thiểu không gian cần thiết cho các bãi chứa để xử lý chất thải.

Reduce Reuse Recycle Infographic