hi chỉnh sửa sơ đồ trong Visual Paradigm, bạn có thể thay thế một phần tử bằng một phần tử khác mà không cần tạo lại nội dung của nó.

Thay thế một hình dạng duy nhất

  1. Chọn một phần tử mới từ bảng màu và kéo nó qua một phần tử hiện có trong sơ đồ của bạn.

  2. Di chuột qua hình dạng hiện có mà bạn muốn thay thế trong sơ đồ của mình cho đến khi biểu tượng thay thế xuất hiện, sau đó thả hình dạng của bạn để thay thế bằng phần tử bạn đã chọn.

    Thay thế các hình dạng hiện có

Thay thế nhiều hình dạng

  1. Chọn tất cả các hình dạng bạn muốn thay thế.

  2. Chọn một phần tử mới từ bảng màu và kéo nó qua một trong các phần tử đã chọn trong sơ đồ của bạn.

  3. Di chuột qua một trong các hình dạng đã chọn cho đến khi biểu tượng thay thế xuất hiện, sau đó thả hình dạng của bạn để thay thế bằng phần tử bạn đã chọn.

  4. Bạn có thể thay thế nhiều hình dạng bằng một lần kéo khi chọn tất cả các hình dạng.