Kế hoạch bán hàng là một chiến lược trong đó bạn liệt kê các mục tiêu, chiến lược, những thách thức tiềm năng và thị trường mục tiêu. Sử dụng kế hoạch bán hàng làm bản đồ lộ trình cho doanh nghiệp của bạn, nơi bạn có thể đặt các mục tiêu bán hàng cụ thể và xác định các hành động bạn cần thực hiện để đạt được chúng. Nếu được thực hiện đúng, nó có thể giúp bạn thực hiện một cách tiếp cận toàn diện và chiến lược hơn để phát triển doanh nghiệp của mình.

Kế hoạch bán hàng so với Chiến lược bán hàng

  • Kế hoạch bán hàng  là một lộ trình trình bày chi tiết các mục tiêu bán hàng cần đạt được, chiến lược và việc hiện thực hóa cũng như các biện pháp kiểm soát cần thiết để đạt được các mục tiêu bán hàng đã thiết lập.
  • Chiến lược bán hàng  là một quá trình hành động cần thiết để đạt được mục tiêu bán hàng và do đó là một yếu tố của kế hoạch Bán hàng.

Tại sao bạn cần một kế hoạch kinh doanh?

Một kế hoạch kinh doanh thành công sẽ hướng dẫn bạn qua mọi giai đoạn phát triển của công ty giống như một thiết bị GPS bao gồm tổ chức, quản lý và mở rộng các hoạt động kinh doanh mới của công ty bạn.

Kế hoạch kinh doanh thậm chí có thể được sử dụng như một tài liệu quan trọng để thu hút đầu tư trước khi công ty đã thiết lập được một thành tích đã được chứng minh. Đây cũng là một tài liệu sống tốt để công ty tiếp tục duy trì các mục tiêu của mình.

Sales Plan Infographic

Bây giờ đến lượt bạn lập một kế hoạch kinh doanh tốt. Chọn một mẫu tạo sẵn phù hợp để tạo mẫu của riêng bạn chỉ trong vài phút.