Sau khi tạo một số sách lật, chúng ta cần một giá sách để trưng bày chúng thật tốt! Bây giờ bạn có thể làm điều đó trên VP Online . bằng cách quản lý giá sách và thêm đồ trang trí, bạn có thể chia sẻ tác phẩm của mình với người khác một cách thú vị!

Cách quản lý giá sách của bạn

Tạo một giá sách

Trước hết, bạn cần tạo một giá sách mới.

Bằng cách nhấp vào ” Giá sách mới ” trong Giá sách của tôi, một giá sách mới sẽ được tạo và sau đó bạn có thể bắt đầu cài đặt.

Đặt giá sách

Trưng Bày Sách Lật Của Tôi Với Giá Sách

  1. Đổi tên giá sách
  2. Đã xóa giá sách
  3. Chọn hình thức của giá sách
  4. Chọn Nền của giá sách
  5. Thêm / Xóa trang trí
  6. Tải lên PDF / Hiển thị sách lật đã xuất
  7. Xuất bản giá sách
  8. Hiển thị / Ẩn tiêu đề của sách lật

Mẹo khi quản lý giá sách

  • Bạn có thể chọn đặt sách lật ở vị trí tùy ý bằng cách kéo sách.
  • Các đồ trang trí được thêm vào một cách ngẫu nhiên. Bạn có thể nhấp chuột để khám phá những gì có trong giá sách của bạn!

Chia sẻ giá sách

Sau khi tùy chỉnh giá sách, chúng ta có thể chia sẻ nó với những người khác!

Sau khi nhấn “ Xuất bản ”, chúng tôi có thể bắt đầu chỉnh sửa các thuộc tính.

Bạn có thể chia sẻ những người khác bằng cách cung cấp cho họ liên kết của giá sách và cũng có thể nhấp vào biểu tượng của các phương tiện xã hội khác nhau bên dưới để chia sẻ.
Nếu bạn cũng muốn những người khác tìm thấy giá sách của mình trên web, hãy nhớ bật “Chia sẻ với cộng đồng”.