LinkedIn, một nền tảng xã hội kinh doanh, đã thực hiện một cuộc khảo sát phân tích các kỹ năng mềm và cứng mà người tìm việc cần nhất vào năm 2020. Cuộc khảo sát đã phân tích dữ liệu từ hơn 660 triệu chuyên gia và hơn 20 triệu yêu cầu tuyển dụng để đưa ra 5 kỹ năng mềm và 10 kỹ năng cứng. những kỹ năng mà người tìm việc cần có vào năm 2020.

10 kỹ năng cứng hàng đầu

The soft skills employers will need most in 2020

5 kỹ năng mềm hàng đầu

Kỹ năng cứng và Kỹ năng mềm

Kỹ năng cứng  thường có được thông qua giáo dục hoặc đào tạo đặc biệt. Chúng bao gồm các khả năng như cách sử dụng thiết bị cụ thể, phần mềm hoặc các công cụ khác.

Kỹ năng mềm  thường được coi là những đặc điểm tính cách mà mọi người phát triển trong suốt cuộc đời của họ, chẳng hạn như những kỹ năng cần thiết để giao tiếp với người khác hoặc giải quyết vấn đề. Nói cách khác, kỹ năng cứng có thể được định nghĩa là kiến ​​thức kỹ thuật bạn có, trong khi kỹ năng mềm có thể được định nghĩa là các đặc điểm hành vi tại nơi làm việc.