Năng lực meta là năng lực giáo dục mọi mặt của cuộc sống và điều khiển năng lực phát triển các năng lực khác. Từ nhận thức về bản thân đến sự tự tin, từ tư duy logic đến sự đồng cảm, có một số kỹ năng meta riêng biệt. Bạn có thể thấy lý do tại sao chúng rất quan trọng.

Có một kỹ năng tối cao trong số rất nhiều kỹ năng meta: khả năng học hỏi. Biết cách học là điều giúp mọi thứ khác bắt đầu hình thành và khả năng học hỏi của chúng ta cũng giúp cải thiện các kỹ năng meta khác. Bất kỳ kỹ năng nào trong số này đều có thể được gọi là kỹ năng mềm, nhưng chúng không chỉ là kỹ năng mềm về tổng thể. AI và tự động hóa sẽ làm giảm nhu cầu đối với các chuyên gia và giúp bạn mạnh mẽ hơn trong thế giới tự động bằng cách học những kỹ năng này.

Rất nhiều kỹ năng meta tồn tại, nhưng để duy trì tính cạnh tranh trong thế giới hiện đại, cảm giác, nhìn, tưởng tượng, sáng tạo và học hỏi có thể là quan trọng nhất.

  • Cảm giác là tài năng của trực giác, sự đồng cảm và trí tuệ cảm xúc.
  • Nhìn là kỹ năng nhìn thấy bức tranh lớn, tư duy tổng thể, tư duy theo hệ thống hoàn chỉnh.
  • Mơ ước là kỹ năng của trí tưởng tượng được ứng dụng, biến bạn trở thành một nhà khoa học hoặc nghệ sĩ vĩ đại, hoặc đóng bất kỳ vai trò nào mà sự đổi mới được đặt lên hàng đầu.
  • Làm là kỹ năng của thiết kế và tư duy thiết kế – đóng vai trò phụ thuộc vào thủ công.
  • Học tập là kỹ năng tự dạy cho phép bạn tăng sức mạnh của bốn tài năng khác của mình.

The 5 Metaskills Infographic