Ở phương đông của thế giới, nhà tư tưởng người Ấn Độ cổ đại Chanakhya đã ghi nhận vào đầu thế kỷ thứ tư trong tác phẩm nổi tiếng Asashastra của mình rằng:

“Một vị vua khôn ngoan thích thú vui của thần dân của mình”.

Ở phương Tây, ý tưởng về sự lãnh đạo của tôi tớ có thể bắt nguồn từ Chúa Giê-su Christ, người đã dạy các môn đồ của mình, Chúa Giê-su đã gọi họ lại với nhau và nói:

“Bạn biết rằng những người được coi là cai trị của dân ngoại sẽ cai trị họ, và các quan chức cấp cao của họ thực hiện quyền đối với họ. Không phải như vậy với bạn. Thay vào đó, ai muốn trở nên vĩ đại giữa anh em, thì phải làm đầy tớ của anh em, và ai muốn làm người trước hết thì phải làm nô lệ cho mọi người. Vì Con Người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ, và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người ”.
(Mác 10: 42-45)

Mười Đặc điểm của Lãnh đạo Đầy tớ

Dựa trên nghiên cứu lâu dài về các tác phẩm gốc của Greenleaf, Spear đã tổng kết mười đặc điểm của sự lãnh đạo của người hầu.

Họ đã:

  1. Lắng nghe  có nghĩa là lắng nghe tích cực và chân thành tiếng nói của người khác;
  2. Sự đồng cảm  có thể nỗ lực để hiểu người khác, chấp nhận và nhận ra sự độc đáo của người khác;
  3. Chữa bệnh  đề cập đến khả năng chữa lành cho bản thân và những người khác.
  4. Nhận thức  là ý thức sâu sắc về bản thân, hiểu rõ về niềm tin và giá trị của bản thân, có cái nhìn toàn diện và có hệ thống về vấn đề.
  5. Thuyết phục  là người chủ yếu dựa vào sự thuyết phục hơn là quyền hạn để đưa ra quyết định và có thể xây dựng sự đồng thuận trong nhóm một cách hiệu quả.
  6. Khái niệm hóa  đề cập đến lòng dũng cảm để ước mơ, khả năng nhìn nhận vấn đề từ góc độ dài hạn và bước ra khỏi thói quen hàng ngày.
  7. Khả năng nhìn xa  tốt trong việc đúc kết kinh nghiệm, nắm bắt hiện tại và có thể nhìn thấy trước tác động của các quyết định hiện tại đối với tương lai.
  8. Quản lý  là một người trung thành làm mọi thứ cho nhân viên của mình và phục vụ nhu cầu của người khác.
  9. Cam kết cho sự phát triển của con người: Cam kết cho  sự phát triển của mỗi nhân viên, có thể nhận thấy trách nhiệm to lớn của họ đối với sự phát triển của nhân viên.
  10. Xây dựng cộng đồng  là một cam kết xây dựng cộng đồng có mối quan hệ cá nhân chặt chẽ trong các tổ chức đã được thiết lập.