Tính đa dạng trong biểu đồ lớp nên được chỉ ra ở mỗi phần cuối của liên kết. Điều này chỉ định số lượng cá thể tối thiểu và tối đa có thể được liên kết.

Ví dụ, một chiếc ô tô có 3 hoặc 4 bánh, nhưng mỗi bánh thuộc về một chiếc ô tô. Đặt nhiều ký hiệu gần cuối của một liên kết. Các ký hiệu này cho biết số lượng cá thể của một lớp được liên kết với một thể hiện của lớp kia.

Ví dụ, một công ty sẽ có một hoặc nhiều nhân viên, nhưng mỗi nhân viên chỉ làm việc cho một công ty.

多重性示例

  • Các giá trị nhỏ nhất và lớn nhất được phân tách bằng hai dấu chấm.
  • Dấu hoa thị (*) thể hiện giá trị lớn nhất không xác định.
  • Trong trường hợp giá trị tối thiểu và giá trị lớn nhất giống nhau, số chỉ được hiển thị một lần.
  • Ngoài ra, số 0 hoặc nhiều hơn (0… *) cũng được gọi là dấu hoa thị đơn giản (*) vì nó phổ biến.

Cuối cùng, các phạm vi và / hoặc các giá trị riêng lẻ có thể được phân tách bằng dấu phẩy để liệt kê các giá trị thay thế, tức là 1..3, 5..8

 

Ví dụ về Sơ đồ lớp

CHỈNH SỬA SƠ ĐỒ LỚP TRỰC TUYẾN