Mã màu HEX là cách phổ biến mà chúng tôi sử dụng để đặt màu, bao gồm 3 bộ phần tử 2 ký hiệu. Mỗi bộ đại diện cho một giá trị màu từ 0 đến 255. Công cụ thiết kế VP Online cũng hỗ trợ cài đặt màu thông qua mã màu HEX. Trong trường hợp chúng tôi không thể tìm thấy nó trong bảng màu, một trong những lý do có thể là giá trị alpha.

Tại sao không thể đặt màu qua giá trị HEX

Tại sao không thể đặt màu qua giá trị HEX

Trong trình chỉnh sửa, chọn phần tử chúng tôi muốn chỉnh sửa, sau đó chúng tôi có thể tìm thấy màu của phần tử đó ở bên phải.
Chúng ta cũng có thể tìm thấy nó sau khi chọn hình dạng và văn bản.

Chúng ta có thể đặt màu bằng cách chọn nó trong phổ màu hoặc bằng cách nhập giá trị màu ở mã màu RGB, HSL hoặc Hex .

Trong trường hợp chúng tôi không thể tìm thấy mã màu HEX, chúng tôi có thể xem giá trị alpha (A) trên RGB và HSL.
Giá trị alpha thể hiện độ trong suốt của màu, vì vậy giá trị của nó phải nằm trong khoảng từ 0 đến 1 .

Chỉ khi  giá trị alpha là 1 , mã màu HEX mới có thể được hiển thị và sau đó chúng tôi có thể bắt đầu chỉnh sửa mã màu đó.